Ledenonderzoek 2021

In 2021 heeft de IVN een onderzoek onder haar leden gehouden over de publicatie Internationale Neerlandistiek. We wilden weten of leden de papieren versie zo erg op prijs stellen dat ze er lid voor zijn van de IVN. Ook wilden we weten of IN nog voldoet aan de doelstelling de wetenschappelijke publicatie van de internationale neerlandistiek te zijn. 

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat we ons over deze beide zaken geen zorgen hoeven te maken. IN wordt hoog gewaardeerd door onze leden. Een elementen dat met name genoemd wordt, is de diversiteit in artikelen van het blad. De aandacht voor zowel taalkunde als didactiek, vertalen, literatuur en cultuur wordt als zeer bijzonder ervaren. Het wetenschappelijke ‘contact’ via de publicatie met collega’s die over de wereld verspreid zijn is een ander element dat als essentieel wordt gezien. Leden houden hun vakgebied bij via IN. De netwerkfunctie van IN en de IVN komen duidelijk naar voren als elementair in het wetenschappelijk uitvoeren van docentschappen Nederlands in het buitenland. 

De leden gaven in meerderheid aan de papieren uitgave te willen behouden dan wel zeer op prijs te stellen. Een van de redenen die hiervoor genoemd wordt is o.a. dat de publicatie in de kast in een collegezaal of op werkplekken gezet kan worden. Hierdoor zou IN makkelijk te raadplegen zijn voor collega’s en studenten. Papier zou ook meer ontspannen lezen en uitnodigen ‘van kaft tot kaft’ te lezen. Van de andere kant wordt ook gezegd (in mindere mate) dat de open access-versie van IN makkelijker doorzoekbaar is in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd wordt ook gevraagd om meer ruimte voor ‘reactie en discussie’ en een respondent merkt op dat hij/zij meer gebruik zou willen maken van digitale uitwisseling. 

In een eventuele overstap van papier naar digitaal kan nagedacht worden over het tegemoetkomen van deze verschillende wensen en behoeften. Een online uitgave met een ‘Printing on Demand’-optie, zodat de hele publicatie of losse artikelen kunnen worden geprint door degene die hier behoefte aan heeft bijvoorbeeld. Of een online uitgave met jaarlijks een papieren uitgave waar alle artikelen en recensies in staan gebundeld. 

Hoewel een aantal respondenten geïnteresseerd is in vertaalde wetenschappelijke artikelen in de neerlandistiek, wordt aangegeven dat IN hier niet per se het aangewezen medium voor is. In de publicatie zelf vindt het overgrote merendeel van de respondenten een samenvatting in het Engels van een Nederlandstalig artikel voldoende. Om deze artikelen voor een breder internationaal publiek te ontsluiten zouden vertalingen op een andere (IVN)plek zeer welkom zijn. Een enkele respondent zegt dat artikelen in het Afrikaans, Duits, Frans, Engels een verrijking zouden zijn.

Een opmerkelijke respons is dat de respondentengroep 50-50 verdeeld is over de vraag: ‘Ik ben lid van de IVN zodat ik IN ontvang.’ Hier geven veel mensen aan dat ze om meer redenen lid zijn van de IVN. Het colloquium wordt veel genoemd, de nieuwsbrief, de steun, het contact. Maar ook een fors deel van de IVN-leden is lid vanwege het wetenschappelijke tijdschrift IN

De netwerkfunctie van de IVN komt sterk naar voren in de respons. Deze functie wordt niet alleen als prettig ervaren. Mensen noemen dit essentieel voor het uitoefenen van hun vak. 

Lees het volledige rapport hier.