Uitgaven

Open access-versies

Delen uit de reeks die ondergebracht zijn in de peer reviewed Ginkgo-reeks van Academia Press verschijnen na publicatie in druk integraal en vrij consulteerbaar op www.oapen.org.

OAPEN is een consortium van Europese University Presses dat zich tot doel heeft gesteld om een thematisch geordende digitale bibliotheek uit te bouwen van Europese, peer reviewed monografieën in de humane en sociale wetenschappen.

De reeks Lage Landen Studies is in 2010 ontstaan ter vervanging van de Handelingen van de colloquia. Deel 2 t/m 16 van de reeks zijn te vinden op OAPEN:

Lage Landen Studies 16, Mutsaers en andere dieren. Naar een diergerichte benadering in de Nederlandse letterkunde

Lage Landen Studies 15, De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Hoe het groeide

Lage Landen Studies 14, Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar.  Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling tussen 1848 en 1948 

Lage Landen Studies 13, Grensverleggende beelden. Literaire transfer uit de Lage Landen naar Zuid-Europa.

Lage Landen Studies 12, Over taalbewustzijn en taalvariatie. Taalideologie bij docenten Nederlands aan Europese universiteiten.

Lage Landen Studies 11, Dichters op reis. Moderne Nederlandstalige poëzie over het buitenland.

Lage Landen Studies 10, Tussen twee stoelen, tussen twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer.

Lage Landen Studies 9, Denken over poëzie en vertalen. De dichter Cees Nooteboom in vertaling.

Lage Landen Studies 8, Minoes, Minnie, Minu en andere katse streken. De internationale receptie van Annie M.G. Schmidts Minoes. 

Lage Landen Studies 7, Een ladder tegen de windroos. Nederlands tussen Noord- en Zuid-Europa. Contacten, confrontaties en bemiddelaars.

Lage Landen Studies 6, Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal.

Lage Landen Studies 5, Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen.

Lage Landen Studies 4, Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie.

Lage Landen Studies 3, Ieder zijn eigen Arnon Grunberg. Vertaling, promotie en receptie in Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië.

Lage Landen Sudies 2, Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde.

De Handelingen van het Eerste tot en met het Zestiende Colloquium Neerlandicum zijn digitaal beschikbaar via dbnl.
 

Lage Landen Studies 1 t/m 16

Lage Landen Studies 16, Mutsaers en andere dieren. Naar een diergerichte benadering in de Nederlandse letterkunde

Door: Barbara Fraipont

Gent, Academia Press, 2023. ISBN 9789401484190, 306 pp., €35,99

Mutsaers en andere dieren is een literatuurwetenschappelijke studie over de dierenproblematiek in het creatieve oeuvre van de Nederlandse schrijfster en kunstenares Charlotte Mutsaers. Hoe wordt een dierperspectief verbeeld vanuit Mutsaers' kunst? Welke culturele betekenissen kunnen aan de dieren in het werk van de kunstenares verbonden worden?

In dit boek onderzoekt Barbara Fraipont deze vraagstelling op basis van dierfilosofische perspectieven en methodologische inzichten uit de dierenstudies. Hiermee biedt ze een diepgaande en vernieuwende lectuur van mens-dierconfiguraties in Mutsaers' beeldend en verhalend werk.

 

Lage Landen Studies 15, De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Hoe het groeide.

Door: Jaap Grave

Gent, Academia Press, 2022. ISBN 9789401484152, 282 pp., € 32,50. 

Nederlands is een belangrijke taal, niet alleen in Europa. Buiten Vlaanderen en Nederland zijn er wereldwijd 200 universiteiten en hogescholen waar meer dan 15.000 studenten Nederlands als taal studeren, de taal onderzoeken of worden opgeleid tot tolk of vertaler.

Op dit moment bevinden de grootste Nederlandse universitaire afdelingen zich niet eens in Nederland of in Vlaanderen. Die afdelingen vertegenwoordigen de Nederlandse cultuur in het buitenland.

Al meer dan vijftig jaar behartigt de Internationale Vereniging voor Nederlandse Studies (IVN) de belangen van internationale Nederlandse wetenschappers die studenten opleiden, onderzoek doen, colleges geven, woordenboeken maken, literaire geschiedenis schrijven en congressen organiseren. Dit boek beschrijft de boeiende geschiedenis van de IVN.

 

Lage Landen Studies 14, Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar. Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling tussen 1848 en 1948

Auteur: Wilken Engelbrecht

Gent,  Academia Press, 2021. ISBN 9789401474054, 416 pp., € 32,50. 

De migratie van literatuur over regionale en nationale grenzen is een bloeiend onderzoeksthema. Het belang van de receptie van de letterkunde van de Lage Landen in het buitenland vormde al het onderwerp van LLS 13 en ook het huidige nummer gaat dieper in op dat debat. Deze uitgave vormt het eerste algemene overzicht van de receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling in de periode 1848-1948: van de romans van Conscience, waarin men overeenkomsten terugvond tussen de taalstrijd van Vlamingen met hun Franstalige elite en de strijd van Tsjechen met hun Duitssprekende elite, over de literatuur ten tijde van beide wereldoorlogen, in de periode daar tussenin toen Johan Fabricius en Felix Timmermans bij Tsjechen geliefde auteurs waren, tot het einde van de onbegrensde receptie van Nederlandstalige werken door Sovjet-invloeden en de normen van het nieuwe socialistisch realisme, de Sorela. Zo biedt deze boeiende studie nieuwe inzichten in de invloed van Vlaamse en Nederlandse werken in Europa, maar ze gaat ook in op de parallellen tussen literatuur, politiek en maatschappij.

Lage Landen Studies 13, Grensverleggende beelden. Literaire transfer uit de Lage Landen naar Zuid-Europa
Redactie: Paola Gentile & Dolores Ross
Gent, Academia Press, 2020. ISBN 978 94 014 5817 7, ca. 240 pp., € 32,50. 

Grenzen overschrijden is een hachelijke onderneming, zoals deze tijd van migraties en pandemieën ons leert. Ook voor taalgebonden cultuurgoederen zoals literaire werken vergt het oversteken van die grenzen veel planning, strategische inzichten en een liefde voor taal en literatuur. Op hun reis naar het buitenland brengen boeken immers andere verhalen en culturele beelden mee, die op hun beurt gefilterd, zo niet gemanipuleerd, worden tijdens de processen van selectie en receptie in de taal van hun bestemming. De studie van die beeld(ver)vorming is daarom cruciaal in het onderzoek naar literaire transfer. De auteurs van deze bundel spelen hierop in door het parcours van de Nederlandstalige literatuur naar Zuid-Europa te traceren en via een combinatie van imagologische en vertaalsociologische bevindingen de beeldvorming van Vlaanderen en Nederland te bestuderen zoals die tot uiting komt in vertalingen. De conclusies in deze bundel tonen aan dat de studie van beeldvorming in literaire transfer stereotypen kan doorbreken en het culturele bewustzijn kan verhogen: grenzen overschrijden is grenzen verleggen.


Lage Landen Studies 12, Over taalbewustzijn en taalvariatie. Taalideologie bij docenten Nederlands aan Europese universiteiten
Door: Truus De Wilde
Gent, Academia Press, 2019. EAN: 9789401462440, 200 pp., € 29,99

Taalvariatie stelt docenten voor een bijzondere uitdaging: de vraag naar wat (nog net) kan en naar wat fout is. Die vraag is vaak niet zo makkelijk te beantwoorden. Hoe taaldocenten omgaan met taalvariatie, staat in deze sociolinguïstische studie centraal. Met een etnografische methode slaagt Truus De Wilde erin te achterhalen hoe docenten reageren op taalvariatie en analyseert ze achterliggende motieven. Taalideologieën over wat een standaardtaal is en zou moeten zijn, liggen aan de basis van deze analyse. Op basis van deze ideologieën worden vier archetypes geconstrueerd. De vele citaten uit interviews illustreren de archetypes en wijzen op de centrale rol van taalbewustzijn.


Lage Landen Studies 11, Dichters op reis. Moderne Nederlandstalige poëzie over het buitenland
Redactie: Irena Barbara Kalla & Dirk de Geest
Gent, Academia Press, 2018. ISBN 978 94 014 5292 2, ca. 190 pp., € 29,99. 

LLS 11 heeft als thema poëzie over het buitenland. Dichters op reis brengt een aantal beschouwingen bij elkaar over de manier waarop hedendaagse Nederlandse dichters aankijken tegen diverse buitenlanden: onze buurlanden, maar ook Zuid- en Midden-Europa, tot Indonesië toe. Dit boek gaat in op hun reisverslagen, die variëren van een toeristische ansichtkaart tot een verregaande verkenning van de ander en het andere. Hoe dan ook gaat het in laatste instantie altijd om een confrontatie met het eigen dichterschap. De lezer krijgt zo een toegang tot diverse landen maar tegelijk ook tot sterk uiteenlopende poëtische praktijken. En bovenal is er de kennismaking met heel wat prachtige, veel te weinig bekende gedichten. Bij die beschouwingen zijn kenners uit de internationale neerlandistiek onze deskundige gids.
 

Lage Landen Studies 10, Tussen twee stoelen, tussen twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer.
Redactie: Lut Missinne & Jaap Grave
Gent, Academia Press, 2018. ISBN 978 94 014 5211 3, ca. 220 pp., € 29,99. 

LLS 10 heeft als thema literaire vertalingen met Nederlands als brontaal. De aandacht in deze bundel gaat vooral naar kwesties die met de productiezijde van het literaire transferproces te maken hebben. Daarbij staan literaire vertalingen centraal met het Nederlands als brontaal. De bijdragen zoeken antwoorden op de vraag wat er met een Nederlandstalig boek gebeurt vanaf de originele versie tot zijn aankomst bij een anderstalige lezer. Daartoe werd onderzoek verricht naar leesrapporten, uitgeversarchieven, publicatiegeschiedenissen, collectievormers, subsidiërende instanties en ervaringsberichten van de vertalers zelf.


Lage Landen Studies 9, Denken over poëzie en vertalen. De dichter Cees Nooteboom in vertaling.
Redactie: Désirée Schyns & Philippe Noble
Gent, Academia Press, 2018. ISBN 978 94 014 5245 8, ca. 140 pp., € 29,99.  

LLS 9 heeft als thema poëzie en vertalen. Dit deel van LLS is gewijd aan de poëzie van Cees Nooteboom in vertaling en aan de activiteiten van de vertaler-bemiddelaar Cees Nooteboom, die schrijvers uit de wereldliteratuur via Avenue Literair aan de Nederlandstalige lezers presenteerde. De bundel biedt bijdragen over de kenmerken van de poëzie van Nooteboom, over het discours over poëzie vertalen binnen vertaalwetenschap, over concrete vertaalkeuzes van vertalers van de poëzie van Nooteboom en besluit met een reflectie van de dichter op het onderwerp poëzie vertalen.

Lage Landen Studies 8, Minoes, Minnie, Minu en andere katse streken. De internationale receptie van Annie M.G. Schmidts Minoes
Redactie: Jan Van Coillie & Irena Barbara Kalla
Gent, Academia Press, 2017. ISBN 978 94 014 4493 4, ca. 180 pp., € 29,99. 


Lage Landen Studies 7, Een ladder tegen de windroos. Nederlands tussen Noord- en Zuid-Europa: contacten, confrontaties en bemiddelaars
Redactie: Herman van der Heide, Arie Pos, Marco Prandoni & Dolores Ross
Gent, Academia Press, 2017. ISBN 978 90 382 2665 1, ca. 160 pp., € 29,99.


Lage Landen Studies 6, Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal
Redactie: Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink
Gent, Academia Press, 2013. ISBN 978 90 382 2107 6, 416 pp., € 28.


Lage Landen Studies 5, Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen
Redactie: Kris Van Heuckelom, Dieter De Bruyn & Carl De Strycker
Gent, Academia Press, 2013. ISBN 978 90 382 2091 8, 305 pp., € 26.


Lage Landen Studies 4, Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie
Redactie: Irena Barbara Kalla
Gent, Academia Press, 2013. ISBN 978 90 382 2086 4, 380 pp., € 22.


Lage Landen Studies 3, Ieder zijn eigen Arnon Grunberg
Redactie: Marleen Mertens, Arie Pos en Dolores Ross
Gent, Academia Press, 2012. ISBN 978 90 382 1904 2, 267 pp., € 22.


Lage Landen Studies 2, Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde
Redactie: Bart Defrancq, Philippe Hiligsmann, Laurent Rasier en Vincent van Heuven
Gent, Academia Press, 2011. ISBN 978 90 382 1787 1, 274 pp., € 22.


Lage Landen Studies 1, Internationale neerlandistiek, een vak in beweging
Redactie: Jane Fenoulhet en Jan Renkema
Gent, Academia Press, 2010. ISBN 978 90 382 1648 5, 271 pp., € 22.