SPIN

Het SPIN-bestuur bestaat uit:
drs. Iris van Erve, directeur; prof. dr. Jan Konst; prof.dr. Jelica Novakovic-Lopusina; dr. Henriette Louwerse, voorzitter en prof.dr. Els Stronks, secretaris.

 


De Stichting Promotie Internationale Neerlandistiek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Jaarverslag SPIN 2019

Jaarverslag SPIN 2018

Jaarverslag SPIN 2017

1.     SPIN in hoofdlijnen

Stichting Promotie Internationale Neerlandistiek (SPIN) beheert voor de IVN een bescheiden kapitaal dat bestaat uit een donatie van de Stichting Praemium Erasmianum, enkele kleinere donaties van particulieren en het prijzengeld dat behoorde bij de ANV-Visser-Neerlandiaprijs die de IVN in 2005 werd toegekend.

Individuele subsidies kunnen verstrekt worden aan promovendi die niet, of in onvoldoende mate, gebruik kunnen maken van bestaande subsidieregelingen voor hun in het buitenland verrichte onderzoek of aan buitenlandse docenten die willen deelnemen aan een regionale docentenbijeenkomst en niet in aanmerking komen voor de kostenregeling van de Taalunie.

SPIN stelt zich momenteel onder meer garant voor de kosten die gepaard gaan met de actualisering en modernisering van de database en website van de Internationale Vereniging van Neerlandistiek. Er is een garantiesubsidie toegekend voor de uitvoering van enkele plannen uit de meerjarenbegroting waaronder uitgaven van de nieuwe publicatieserie Lage Landen Studies, uitgaven van het tijdschrift Internationale Neerlandistiek en het uitbrengen van afleveringen ervan - en het toegankelijk maken en uitbreiden van het populairwetenschappelijke tijdschrift VakTaal. Op deze manier draagt SPIN bij aan het betrekken en betrokken houden van alle docenten en studenten Nederlands in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld.

In de zomer van 2017 heeft de IVN met een subsidie van OC en W en een bijdrage van SPIN een veldonderzoek uitgevoerd naar de staat van de internationale neerlandistiek. Naar aanleiding van dit onderzoek is het verslag
‘Neerlandistiek mondiaal’ en het rapport ‘De staat van het Nederlands in de wereld’ gemaakt. Het verslag en het rapport laten zien waarom studenten overal ter wereld Nederlands studeren en hoe docenten wereldwijd zorgen dat dit mogelijk is. Samen vormen zij een wereldwijd netwerk dat toont dat Nederlands een wereldtaal is met mondiale economische en culturele betrekkingen.

Voor het rapport en het verslag is een kaart gemaakt van alle plekken in de wereld waar hoger onderwijs Nederlands wordt gedoceerd, deze kaart is nog steeds in progressie. Dit geeft aan dat de wereldwijde neerlandistiek beweegt en
leeft: www.ivn.nu/wereldkaart.

Statuten SPIN

2.     Het beloningsbeleid

Bestuursleden van SPIN ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor zover van toepassing kunnen zij een vergoeding ontvangen voor de voorbereiding en het bijwonen van vergaderingen en een vergoeding voor gemaakte onkosten (bijvoorbeeld kosten voor reis en verblijf).

3.     Activiteiten in 2017

In 2017 heeft SPIN bijgedragen aan de publicaties van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, het veldonderzoek naar de internationale neerlandistiek en het project LitLab.

3.1     LLS

Lage Landen Studies is de reeks van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. In deze serie worden monografieën en thematische bundels uitgegeven die resultaat zijn van zowel individuele studies als van samenwerking tussen wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de neerlandistiek.
De reeks bevordert bestudering van de Nederlandse taal alsook literatuur en cultuur van de Lage Landen in internationaal perspectief.

De Nederlandse afdeling van Stockholm University heeft in 2017 een aanvraag gedaan voor Lage Landen Studies om opgenomen te worden in the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers en dit is gelukt. Lage Landen Studies is in dit register opgenomen en heeft de hoogste ranking (1) toegekend gekregen https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalForlagInfo.action?id=26772&bibsys=false).

Dit register wordt aan universiteiten gebruikt om publicaties te beoordelen en of ze al dan niet erkend kunnen worden binnen de ranking 1, 2 of 3. Elk vak (elke afdeling) krijgt een deel van de jaarlijkse toelage uitbetaald op basis van het aantal publicaties (waarbij een 1-publicatie het hoogste scoort). Aangezien Lage Landen Studies een relevant kwalitatief wetenschappelijk profiel heeft en met anonieme peer review werkt, is het opgenomen met de hoogste ranking. Aangezien de druk aan universiteiten steeds hoger wordt wat betreft publicaties en ranking, is het
uitstekend dat Lage Landen Studies opgenomen is in dit register.

In 2017 is deel 9 van de reeks verschenen:

Lage Landen Studies 9. Lut Missinne & Jaap Grave, Tussen twee stoelen, tussen twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer.

Thema: Literaire vertalingen met Neder- lands als brontaal

De aandacht in deze bundel gaat vooral naar kwesties die met de productiezijde van het literaire transferproces te maken hebben. Daarbij staan literaire vertalingen centraal met het Nederlands als brontaal.

De bijdragen zoeken antwoorden op de vraag wat er met een Nederlandstalig boek gebeurt vanaf de originele versie tot zijn aankomst bij een anderstalige lezer. Daartoe werd onderzoek verricht naar leesrapporten, uitgeversarchieven, publicatiegeschiedenissen, collectievormers, subsidiërende instanties en
ervaringsberichten van de vertalers zelf.

3.2     VakTaal

Van het tijdschrift VakTaal verschenen dankzij de bijdrage van SPIN viernummers in 2017. VakTaal informeert over neerlandistiek in de volle breedte: de letterkunde, de taalkunde én de taalbeheersing. Ook onderwerpen uit het
(middelbaar) onderwijs en de neerlandistiek extra muros komen aan bod. Bovendien bevat ieder nummer een groot aantal verschillende genres: een interview, een reportage, columns, enzovoort.

VakTaal wil geen wetenschappelijk tijdschrift zijn, daarvoor heeft de IVN al het tijdschrift Internationale Neerlandistiek, maar vooral informeren over neerlandistiek in de volle breedte: de letterkunde, de taalkunde én de
taalbeheersing. Ook onderwerpen uit het (middelbaar) onderwijs en de neerlandistiek extra muros komen aan bod. Bovendien bevat ieder nummer een groot aantal heel verschillende genres: een interview, een reportage, columns,
enzovoort.

VakTaal verschijnt vier keer per jaar, eens per kwartaal. In 2017 zijn vier nummers van VakTaal verschenen: nummer 1, 2, 3 en 4 van de dertigste jaargang. Ook zijn er twee redactieleden tot de redactie toegetreden: Ine Kiekens en Cora van de Poppe.

3.3     IN

Internationale Neerlandistiek is een peer reviewed tijdschrift. Artikelen worden beoordeeld door twee of meer (anonieme) beoordelaars uit de redactie en/of uit een groep van externe adviseurs. Op basis van de evaluaties besluit de redactie een ingediend artikel ofwel te accepteren voor publicatie – eventueel nadat opmerkingen en suggesties van de beoordelaars zijn verwerkt in een nieuwe versie – ofwel af te wijzen. Naast artikelen bevat het tijdschrift kronieken en besprekingen.

Internationale Neerlandistiek is een periodieke publicatie. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar: in februari, mei en oktober. IN wordt uitgegeven door Amsterdam University Press.

Internationale Neerlandistiek – jaargang 55 – heeft een oplage van ca. 600 exemplaren. In 2017 zijn drie nummers van IN uitgekomen. Zoals gebruikelijk verschenen de nummers in druk nagenoeg gelijktijdig met het e-journal in open access. Van de 26 bijdragen in de nummers van jaargang 55 waren er 10 afkomstig van auteurs buiten de Lage Landen. Er zijn 8 niet-moedertaligen die een bijdrage hebben geleverd: 4 van buiten en 4 van binnen de Lage Landen. Drie artikelen werden afgewezen.

3.4     LitLab

Uit het veldonderzoek naar de internationale neerlandistiek bleek dat een ruime meerderheid van de docenten behoefte heeft aan digitale leermiddelen. SPIN heeft een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds gedaan om LitLab mede mogelijk te maken. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met TLC van de UU. Een en ander heeft zijn beslag gekregen in LitLab: https://litlab.nl.

LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek in het onderwijs. Door middel van digitale experimenten kunnen studenten en bovenbouwleerlingen proeven van academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van Middelnederlandse verhalen tot hedendaagse popmuziek. De lessen sluiten aan bij recent academisch onderzoek en richten zich voor nu op het gebruik van digitale methoden en collecties die voor
iedereen toegankelijk zijn. Zo vormt LitLab een schakel tussen studenten, docenten en onderzoekers. LitLab werd ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht maar is het resultaat van samenwerkende onderzoekers van verschillende
universiteiten.

4.     Financieel verslag

Jaarrekening 2017
Financieel verslag 2014-2016
Financieel verslag 2013-2015

ANBI