Toekomst

De IVN zorgt in opdracht van de Taalunie voor activiteiten die erop gericht zijn de toekomst van de internationale neerlandistiek uit te denken en vorm te geven. De IVN adviseert op basis van die activiteiten een visie voor de toekomst die de Taalunie kan aanwenden om beleid te maken voor de internationale neerlandistiek.

Hier vindt u de speerpunten (bolletjesstuk) naar aanleiding van de IVN-rapporten De staat van het Nederlands in de wereld (2017), Neerlandistiek mondiaal  (2018) en rondetafelgesprekken (2018-2019). 

De rondetafelgesprekken hebben tot doel ideeën en behoeften van de internationale neerlandistiek in kaart te krijgen. Aan de gesprekken nemen vertegenwoordigers van de internationale neerlandistiek deel (docenten, deskundigen, regiovertegenwoordigers, belanghebbenden, studenten, jong en oud, intra- en extramuraal). Voorbeelden van vragen die gesteld zijn tijdens de gesprekken zijn: is de missie van de docent internationale neerlandistiek door de jaren heen veranderd? Wat ziet u als speerpunten voor de internationale neerlandistiek, gaat de neerlandistiek voldoende mee met de tijd? Bereikt de internationale neerlandistiek degenen die bereikt zouden moeten worden en hoe is een dergelijk bereik te sturen? In hoeverre ziet u ruimte voor afstemming van de activiteiten van de IVN op de doelgroep (Internationale Neerlandistiek, VakTaal, Lage Landen Studies, Colloquium Neerlandicum, website/database)? Wat zou een succesvolle manier zijn om meer middelen te werven voor de internationale neerlandistiek? Hoe ziet de toekomst van de internationale neerlandistiek eruit? Aan het eind van elk rondetafelgesprek wordt een vraag geformuleerd voor het volgende gesprek. Met thema’s die voortkomen uit deze rondetafelgesprekken wordt verder aan de slag gegaan.

De rondetafelgesprekken van de IVN hebben als ultiem doel de leden te horen, mensen te bereiken en vragen actief om meningen, tips, kritiek aangaande de neerlandistiek en haar toekomst.

Dit is een verslag naar aanleiding van vier rondetafelgesprekken die hebben plaatsgevonden op 22 maart 2018 en 31 augustus 2018. Deelnemers waren docenten neerlandistiek in binnen- en buitenland.