Vacature: Professor in Nederlands en vertaalwetenschap, Gent

De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent organiseert de bachelor Toegepaste Taalkunde (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Spaans, Turks), drie eenjarige masters (Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie), een tweejarige educatieve master en 4 postgraduaten (Conferentietolken, CALM, Dutch and Translation, Complementaire Internationale studies). De vakgroep is op zoek naar een docent Nederlands die vanaf 1 september 2021 het team komt versterken met een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Vertaalwetenschap, toegespitst op literaire vertaling of culturele en ideologische aspecten van vertaling.


Academisch onderwijs

U zet zich in voor onderwijs op bachelor-, master- of postgraduaatsniveau binnen de afdeling Nederlands van de vakgroep. U doceert de bachelorvakken ‘Nederlands: maatschappij en instellingen’ en ‘Nederlands: intercultureel project’, het mastervak ‘Nederlands: communicatieve vaardigheden’ en u werkt samen met docenten vreemde talen voor vakken Vertalen naar het Nederlands. U bent daarnaast flexibel inzetbaar in het onderwijs. U begeleidt bachelor- en masterproeven in de opleidingen die georganiseerd worden door de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt onderzoek uit binnen de onderzoeksgroep TRACE van de Universiteit Gent. De onderzoeksgroep werkt nauw samen met het Centrum voor Literatuur in Vertaling, CLIV, een associatieonderzoeksgroep met de VUB. U schrijft onderzoeksprojecten uit en trekt innovatieve projecten aan die zich situeren in het domein van de Vertaalwetenschap, toegespitst op literaire vertaling of culturele en ideologische aspecten van vertaling. U communiceert uw onderzoeksbevindingen via de geijkte kanalen binnen de onderzoekswereld (kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften, boeken met peer review, internationale congressen) en naar een zo breed mogelijk publiek buiten de onderzoekswereld.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.


PROFIEL

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in het vakgebied van de vertaalwetenschap of literatuurwetenschap of verwante disciplines, zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
 • U heeft concrete plannen om (verder) onderzoek uit te bouwen over literaire vertaling of culturele en ideologische aspecten van vertaling, in aansluiting bij onderzoeksgroep TRACE;
 • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te werven;
 • U beschikt over een universitair diploma met Nederlands als een van de bestudeerde hoofdtalen;
 • U beheerst het gesproken en geschreven Standaardnederlands op een hoog niveau;
 • U beschikt over didactische vaardigheden gericht op het ontwikkelen van academische inzichten en competenties bij universiteitsstudenten; 
 • U heeft aantoonbare ervaring in onderwijs op academisch niveau;
 • Internationale mobiliteit, onder andere dankzij onderzoeksverblijven bij andere instellingen dan die waar uw hoogste academische graad werd behaald, strekt tot aanbeveling;
 • Positief geëvalueerde ervaring in academisch onderwijs strekt tot aanbeveling.

Vaardigheden/attitudes

 • U heeft zin voor initiatief;
 • U voelt zich uitgedaagd om op innovatieve wijze te denken over vertalen;
 • U bent in staat om zowel zelfstandig als in team te werken;
 • U zoekt waar mogelijk samenwerking met andere onderzoeksgroepen binnen de vakgroep en/of de faculteit;
 • U werkt op flexibele wijze mee aan de taken van de vakgroep.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs).

Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.

 • U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op het ogenblik van indiensttreding. De termijn van 2 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma.


AANSTELLINGSINFORMATIE

We bieden u een aanstelling in tijdelijk dienstverband in een Tenure Trackstelsel voor een termijn van vijf jaar. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.

Indien u reeds een betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, kan u onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 september 2021.


ONS AANBOD

Het ZAP- loopbaanbeleid is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Meer info: www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op: https://www.ugent.be/en/work/talent.

Kandidaten die nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50% en kandidaten bij wie het ZAP-aanstellingspercentage aan de UGent wordt uitgebreid naar ten minste 50%, ontvangen een Startkrediet van € 210.000 dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking en/of uitrusting.


GENDER EN DIVERSITEIT

De Universiteit Gent voert een gelijkekansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom.


SELECTIEPROCEDURE

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire beoordelingscommissie die voor deze vacature werd samengesteld. Deze commissie zal de kandidaturen in eerste instantie beoordelen op dossier. De commissie toetst hierbij alle elementen van het sollicitatiedossier af aan de voor de functie vereiste expertise op het vlak van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Op basis van deze afweging wordt een ‘shortlist’ van relevante kandidaten opgemaakt die voor verdere selectie (interview, eventueel presentatie of proefles …) zullen worden uitgenodigd. Hierna maakt de beoordelingscommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen.

Kandidaten wordt gevraagd hun top-5 van belangrijkste publicaties of andere academische realisaties met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering in rekening worden gebracht.  

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output. 


SOLLICITEREN

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Sollicitatieformulier’: één-pdf bestand met
  • het ingevulde sollicitatieformulier voor ZAP
  • een tekst (max. 1500 woorden) waarin de sollicitant zijn/haar visie op onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening m.b.t. de te begeven functie uiteenzet;
  • een onderzoeksvoorstel (max. 1500 woorden) over het onderzoek dat de sollicitant concreet wil opzetten binnen het onderzoeksdomein van de Vertaalwetenschap toegespitst op literaire vertaling of culturele en ideologische aspecten van vertaling, cf. de onderzoeksgroepen TRACE en de alliantieonderzoeksgroep (Ugent/VUB) CLIV (https://research.flw.ugent.be/en/trace ; https://www.cliv.be/nl/). Het onderzoeksvoorstel moet op zijn minst de volgende onderdelen bevatten: achtergrond; doelstellingen/vraagstellingen; methode; reflectie over de manier waarop het onderzoek zich verhoudt ten opzichte van de doelstellingen en de missie van de onderzoeksgroep;
  • een portfolio met aanvullende informatie over de eventuele eigen onderwijscompetenties;
  • eventuele bijkomende bijlagen die in het formulier vermeld staan;
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: de afschriften van het PhD-diploma. Als u een buitenlands diploma bezit in een andere taal dan onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels, dient u een voor eensluidende vertaling bij te voegen in één van bovengenoemde talen.
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in uw bezit)

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

Solliciteren tot 18-03-2021 23:59


MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Veronique Hoste (Veronique.Hoste@ugent.be) van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.


Lees hier de oorspronkelijke vacaturetekst.