Vacature: didactisch-wetenschappelijk assistent, KU Lublin, Polen


De Decaan van de Faculteit Humane Wetenschappen
aan de Johannes John Paulus II Katholieke Universiteit van Lublin
zoekt een


DIDACTISCH-WETENSCHAPPELIJK ASSISTENT (M/V)


bij de Leerstoel voor Nederlandse Letterkunde

De sollicitatie staat open voor kandidaten die voldoen aan de vereisten van art. 113 van de Wet van 20.07.2018 Wet op het hoger onderwijs (Staatsblad 2018, post 1668, met latere wijzigingen) der Republiek Polen en die voorts voldoen aan de volgende geschiktheidscriteria:

 • een masterdiploma Nederlandse taal- of letterkunde,
 • aantoonbare, zeer goede kennis van de Nederlandse taal,
 • zeer goede kennis van de literatuur en cultuur van het Nederlandstalig gebied,
 • aantoonbare wetenschappelijke prestaties op het gebied van de Nederlandse filologie in de vorm van:

a) één in 2020 gepubliceerd of ter publicatie geaccepteerd wetenschappelijk boek met een puntwaarde van tenminste 70 punten volgens de Poolse criteria voor de beoordeling van wetenschappelijke kwaliteit; óf

b) één in 2020 gepubliceerd of ter publicatie geaccepteerd wetenschappelijk artikel met een puntwaarde van tenminste 40 punten volgens de Poolse criteria voor de beoordeling van wetenschappelijke kwaliteit; óf

c) twee in 2020 gepubliceerde of ter publicatie geaccepteerde wetenschappelijke artikelen met een puntwaarde van in totaal tenminste 40 punten volgens de Poolse criteria voor de beoordeling van wetenschappelijke kwaliteit.

(Bij de vaststelling van de puntenwaarde zijn de volgende twee documenten handig: een lijst van wetenschappelijke uitgevers en een lijst met titels van wetenschappelijke tijdschriften).

De volgende eisen zijn optioneel, maar strekken in het voordeel van de kandidaat:

 • ervaring in het onderwijzen van het Nederlands als vreemde taal aan gevorderden;
 • deelname aan nascholingen voor docenten Nederlands;
 • goede kennis van het Pools (mondeling en schriftelijk).

Toelichting

De Leerstoel voor Nederlandse Letterkunde werkt nauw samen met de Leerstoel voor Nederlandse Taal; beide Leerstoelen zijn samen verantwoordelijk voor een opleiding Nederlands op bachelor- en masterniveau. Het didactisch takenpakket van de assistent omvat Nederlandse literatuur (jeugdliteratuur, Nederlandse literatuur in vertaling naar het Pools) en taalverwerving (schrijfvaardigheid, stilistiek). Op wetenschappelijk gebied wordt van de assistent verwacht dat hij/zij een onderzoeksplan zal ontwikkelen dat goed aansluit bij de onderzoeksactiviteiten en profiel van de Leerstoel. Hij of zij zal de resultaten van zijn onderzoek in erkende wetenschappelijke tijdschriften publiceren.  

De kandidaat heeft goede sociale en organisatorische vaardigheden, die hij of zij wil inzetten ten behoeve van de academische neerlandistiek in Polen. Hij of zij is bereid zich in Lublin te vestigen en staat open voor de Poolse cultuur. De kandidaat heeft bovendien affiniteit met het rooms-katholicisme en kan zich terugvinden in de waarden van een rooms-katholieke universiteit. Hij of zij is bereid administratief-organisatorische taken ten behoeve van de Leerstoel uit te voeren en om actief deel te nemen aan diverse wetenschappelijke en populariserende activiteiten (b.v. congressen) die door de Leerstoel (of beide Leerstoelen Nederlands in Lublin) worden gehouden.

Arbeidsvoorwaarden: 

 • aanstelling voor een proefperiode van één jaar (met mogelijkheid van verlenging); 
 • een lokaal assistentensalaris met de mogelijkheid (indien van toepassing) om suppletie van de Taalunie te verkrijgen,
 • kans om te werken aan een proefschrift (PhD).  


Vereiste documenten:

 1. een c.v. en een sollicitatiebrief gericht aan de Rector van de Katholieke Universiteit van Lublin (in het Engels, bij voorkeur met een Poolse vertaling);
 2. een kopie van het masterdiploma en van alle relevante documenten;
 3. informatie over wetenschappelijke prestaties, samen met een publicatielijst;
 4. persoonlijke vragenlijst;
 5. informatieclausule sollicitatieprocedure
 6. verklaring over het respecteren van het katholieke karakter van de Universiteit;
 7. verklaring over het gebruik van sollicitatiedocumenten in toekomstige wervingsprocedures;
 8. een verklaring dat de KUL de primaire werkplek zal zijn in geval van positief resultaat.

De formulieren zijn hier te downloaden: https://bip.kul.lublin.pl/formularze-do-pobrania,art_46073.html (in het Pools); kandidaten worden verzocht contact op te nemen met: marcin.polkowski@kul.pl)

Documenten moeten worden ingediend bij Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polen, uiterlijk 4 september 2020.

De beslissing wordt genomen uiterlijk 20 september 2020.

Begin van het werk op 1 oktober 2020.

De Katholieke Universiteit van Lublin biedt geen huisvesting.


Het volgende zou in het Pools bij de sollicitatie moeten worden vermeld:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

(Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens in mijn sollicitatie t.b.v. de verwerking in de sollicitatieprocedure (in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) OJ L 119, 4.5.2016, p. 1. De toestemming is vrijwillig. Het niet verlenen van toestemming betekent dat de kandidaat niet aan de sollicitatieprocedure zal kunnen deelnemen. De toestemming kan op elk moment worden teruggetrokken, zonder dat dit invloed heeft op overeenstemming met het verwerkingsrecht dat wordt uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking).


Lublin, 30 juli 2020


Link: https://bip.kul.lublin.pl/konkurs-na-stanowisko-asystenta-badawczo-dydaktycznego-w-katedrze-literatury-niderlandzkiej-w-instytucie-literaturoznawstwa-na-w,art_91058.html

Download deze vacaturetekst in PDF hier.