Nieuwe statuten IVN

Sinds 30 december 2009 zijn de nieuwe statuten van de IVN van kracht. U kunt de nieuwe statuten hier raadplegen.

De nieuwe statuten werden door de algemene vergadering van 28 augustus 2009 op onderdelen geamendeerd. Buiten enkele schoonheidsfoutjes (gewone i.p.v. gewonen en Het lidmaatschap i.p.v. Het gewoon lidmaatschap), zijn twee artikelen wezenlijk aangepast:

- in artikel 3 zijn de tolken- en vertalersopleidingen toegevoegd;

- in artikel 5, sub 2, is de definitie van leden aangepast: Leden kunnen zijn zij die - al dan niet in een betaalde functie - actief zijn op het gebied van de neerlandistiek in brede zin zoals geschetst in artikel 3, dan wel dat van de cultuur van het Nederlandse taalgebied.