Nieuwe statuten IVN

In de tijdens de algemene vergadering van 28 augustus 2009 gepresenteerde nieuwe statuten van de IVN zijn, zoals de leden hebben gevraagd, drie wijzigingen aangebracht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om definitiekwesties. De bedoelde wijzigingen worden hierna per artikel toegelicht.

U kunt de statuten die in de ledenvergadering werden voorgesteld hier inzien.

Deze teksten liggen via deze website ter inzage tot 15 december 2009. Daarna worden ze bij de notaris vastgelegd.

 

De eerste wijziging betreft artikel 3. Er staat nu:

Het doel van de vereniging is de stimulering en ondersteuning van onderwijs en onderzoek aan instellingen van (para)wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek, waaronder met name ook begrepen HBO-lerarenopleidingen (deze instellingen hierna tezamen ook te noemen: universiteiten) wereldwijd, met als kerndomeinen: Nederlands als tweede of vreemde taal, vergelijkende taal- en literatuurwetenschap, didactiek van de taal en cultuur van de Lage Landen, cultuurgeschiedenis en interculturele communicatie, alsmede het bijdragen tot de vermeerdering van de kennis van en het begrip voor de neerlandistiek en voor de cultuur van het Nederlandse taalgebied binnen en buiten het Nederlandse taalgebied.

Het bestuur stelt voor om na "met name ook begrepen" toe te voegen: tolken- en vertalersopleidingen.

 

Artikel 5 sub 2 luidt:

Leden kunnen zijn: docenten in de neerlandistiek aan universiteiten en hogescholen wereldwijd.

Het bestuur stelt voor om deze tekst te wijzigen in:

Leden kunnen zijn zij die - al dan niet in een betaalde functie - actief zijn op het gebied van de neerlandistiek in brede zin zoals geschetst in artikel 3, dan wel dat van de cultuur van het Nederlandse taalgebied.

 

In Artikel 5 sub 3 wordt "gewonen" gewijzigd in "gewone".

 

De laatste wijziging betreft Artikel 7 sub 1. In dat artikel wordt het gewoon lidmaatschap" gewijzigd in "het lidmaatschap".