Neerlandistiek verdwijnt in Noorwegen

De mogelijkheid om vakken Nederlands te volgen aan de Universiteit van Oslo gaat verdwijnen. Dit werd eind juni bevestigd aan de IVN door het bestuur van het Instituut voor Literatuur en Europese talen aan de faculteit geesteswetenschappen van de universiteit. Dat betekent dat er in Noorwegen geen universitair onderwijs Nederlands meer kan worden gevolgd. De IVN betreurt deze ontwikkeling zeer.

De eerste signalen over plannen voor het niet voortzetten van de studie Nederlands bereikten de IVN begin dit jaar via Scandinavische leden. De IVN heeft vervolgens een brief gestuurd naar de universiteit om haar bezorgdheid over te brengen en om mee te denken over mogelijke oplossingen. Ook heeft de IVN contact opgenomen met de diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland en Vlaanderen in Noorwegen, die aangaven onze bezorgdheid te delen. Helaas blijkt het instituutsbestuur de keuze definitief gemaakt te hebben en gaat zij niet in op de voorgestelde oplossingen of mogelijkheden voor een doorstart.

Financiële en personele redenen

De redenen voor de universiteit om met de studie Nederlands te stoppen zijn zowel financieel als personeel. De studentenaantallen voor Nederlands zijn volgens de universiteit te laag om op te kunnen wegen tegen de kosten van het studieprogramma. De inkomsten uit de relatief lage studentenaantallen maken het volgens het bestuur ook niet meer mogelijk om nog een universitair hoofddocent voor Nederlands aan te trekken. De universiteit mag wettelijk ook geen tijdelijke docenten meer inhuren ter vervanging van een permanente functie.

Op basis van de informatie waarover de IVN beschikt kunnen wij ons niet vinden in de redenering over kosten. In tijden dat het programma goed georganiseerd was, was er juist veel belangstelling onder studenten. In dit potentieel zou geïnvesteerd moeten worden. De studie Nederlands was lang een volledig studieprogramma aan de Universiteit van Oslo. Al in de jaren 60 van de vorige eeuw werden er cursussen Nederlands aan de universiteit gegeven. De laatste jaren werd het programma teruggebracht tot een cluster van 40 ECTS-punten dat kon worden geïntegreerd in een Bachelor degree als een minor.

Neerlandistiek in Scandinavië

Het stopzetten van de neerlandistiek in Oslo zal zijn weerslag hebben op het opleiden van bruggenbouwers tussen het Nederlands en het Noors. Het betekent ook een verdere afkalving van de neerlandistiek in Scandinavië, waar alleen nog aan de Universiteit van Stockholm een volledig bachelorprogramma in de neerlandistiek gevolgd kan worden en twee modules aan de Universiteit van Helsinki. In het licht van de belangrijke culturele en economische relaties tussen de Lage Landen en Scandinavië vinden wij dit zorgwekkend. Voor deze relaties is kennis en uitwisseling van elkaars taal en cultuur van groot belang.

We kunnen dit verlies voor de neerlandistiek niet ongemerkt voorbij laten gaan, vooral ook als steun aan de docenten die zich in Oslo met zo veel passie ingezet hebben om studenten te laten kennismaken met de taal van de Lage Landen. We willen hen graag bedanken voor hun grote inzet.