EFNIL Masterscriptiewedstrijd 2021-2022

EFNIL (European Federation of National Institutions for Language / Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen) roept masterstudenten op om deel te nemen aan de wedstrijd voor de beste Europese masterscriptie op het vlak van taalgebruik, taalbeleid / -politiek en meertaligheid.

Deze oproep betreft de derde editie van de EFNIL scriptieprijs. Zie voor de winnaars van de voorgaande edities: http://www.efnil.org/master-thesis-award/winners.

De prijs

De studenten van de beste drie scripties ontvangen de EFNIL Masterscriptieprijs, bestaande uit:

 1. Een financiële vergoeding van € 1.500;
 2. een uitnodiging om een presentatie van de scriptie te verzorgen tijdens de jaarlijkse EFNIL-conferentie (alle kosten vergoed);
 3. de mogelijkheid om een wetenschappelijk artikel te publiceren in het EFNIL Jaarboek met de handelingen van de jaarconferentie;
 4. de mogelijkheid om de volledige scriptie digitaal te publiceren op de website www.efnil.org van EFNIL.

Over EFNIL

EFNIL is een onafhankelijke organisatie voor samenwerking tussen de centrale taalinstellingen van de lidstaten van de Europese Unie en van geassocieerde landen (zie: www.efnil.org/partners). De instellingen die Nederland en Vlaanderen binnen EFNIL vertegenwoordigen zijn de Nederlandse Taalunie en het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). De Federatie stelt zich tot doel om de meertaligheid van Europa te behouden en te versterken, met speciale aandacht voor de officiële, nationale talen van de Europese staten.

Tot de doelstellingen behoren o.a.:

 • het ondersteunen van de Europese talige diversiteit als een middel tot behoud en verruiming van de culturele rijkdom van Europa en als basis voor de ontwikkeling van een overkoepelend Europees ethos en bewustzijn;
 • het ondersteunen van de officiële talen van de Europese landen in het bewustzijn dat die talen essentieel zijn om alle Europese burgers zo ruim mogelijk taalkansen te blijven bieden;
 • het ondersteunen van de Europese taalinstellingen in hun rol als kenniscentra voor taalonderzoek en -beschrijving, als adviseurs voor het taalbeleid, of als beleidsinstanties die zelf (mede) verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering van het taalbeleid in hun land of taalgebied;
 • het verzorgen van informatie-uitwisseling tussen deze taalinstellingen en het stimuleren van gemeenschappelijk, taalgebiedsoverschrijdend onderzoek op Europese schaal;
 • het stimuleren, binnen iedere lidstaat van:
  • het onderwijs in de nationale taal of talen, zodat mensen alle nodige schriftelijke en mondelinge vaardigheden ontwikkelen die hen in staat moeten stellen tot volwaardige maatschappelijke participatie;
  • het vreemdetalenonderwijs binnen het educatief bestel vanaf de vroegst mogelijke leeftijd en volgens de geldende Europese standaarden;
  • taalonderwijs tweede taal voor niet moedertaalsprekenden in de nationale taal of talen van het land waar ze verblijven (zowel voor kinderen als voor volwassenen), én van het onderwijs en de beheersing van hun eigen moedertaal;
  • van uitwisselingsmogelijkheden voor leerlingen, studenten en docenten binnen de landen van Europa (EU en daarbuiten).

Relevante onderzoeksdomeinen

EFNIL stelt belang in onderzoek dat verband houdt met de bovenstaande algemene doelstellingen, bijvoorbeeld onderzoek gericht op:

 • tweetalig taalonderricht;
 • taalonderwijsstrategieën;
 • taalgebruik in een meertalige omgeving;
 • doelen en effecten van taalpolitiek;
 • comparatief onderzoek betreffende taalbeleid;
 • taaltechnologie in relatie tot meertaligheid,
 • vertaling en vertolking.

Alle Europese talen komen in aanmerking als onderzoeksdomein of -omgeving waarop de scriptie is gericht. Wel moet de scriptie zelf gesteld zijn in een van de officiële talen van de landen die in EFNIL vertegenwoordigd zijn. De voorkeur gaat uit naar onderzoek dat concrete aandacht besteedt aan (analyse van) politieke acties en beleid.

EFNIL zelf heeft de afgelopen jaren gedetailleerde informatie verzameld over taalpolitieke acties praktijken en over de taalsituatie in de verschillende Europese landen binnen het project European Language Monitor (ELM). Die informatie is online beschikbaar via http://efnil.org/projects/elm. EFNIL moedigt studenten aan om die informatie te benutten. Voor meer informatie kunnen ze contact opnemen met het secretariaat van EFNIL en met de partnerorganisaties van EFNIL, met name die uit hun eigen taalgebied of land.

Selectie van de winnaars

De scripties worden beoordeeld door een jury op basis van:

 1. de academische inhoud;
 2. de beoordeling door vakgroep of studierichting binnen de eigen universiteit;
 3. een samenvatting van 3 tot 5 bladzijden;
 4. een aanbeveling door de scriptiebegeleider of promotor.

De jury zal bestaan uit vijf leden, aan te duiden door het bestuur van EFNIL.

Voorwaarden voor deelname

Belangstellenden moeten binnen de gestelde termijn de volgende documenten digitaal insturen:  format:

 1. een beargumenteerde verzoekbrief in het Engels met kandidaatstelling voor de prijs van één bladzijde;
 2. een exemplaar van de scriptie (in een van de officiële talen die in EFNIL vertegenwoordigd zijn);
 3. een samenvatting van de scriptie (3-5 bladzijden in het Engels);
 4. een kopie van de beoordeling door de instantie van de universitaire instelling waarbij de scriptie is ingediend (in een van de officiële talen die in EFNIL vertegenwoordigd zijn);
 5. een aanbeveling gericht aan EFNIL door de scriptiebegeleider of promotor (in het Engels).

Alle bovengenoemde documenten moeten worden ingediend in digitale vorm als PDF, ODF of Wordbestand via het e-mailadres efnil@nytud.hu.

Kennisgeving

De winnaars zullen hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld binnen een termijn van twee maanden na de uiterste indieningsdatum en hun namen worden bekend gemaakt via de website van EFNIL. Zij ontvangen een uitnodiging voor een paper op basis van hun scriptie tijdens de eerstvolgende jaarconferentie van EFNIL in de periode september – oktober van elk jaar en voor een schriftelijke bijdrage, op basis van hun paper, aan het daarop volgende jaarboek met de conferentiehandelingen. Ten slotte ontvangen de winnaars een uitnodiging om hun volledige scriptie desgewenst te publiceren op de website van EFNIL.

Einddatum voor inlevering

De uiterste inleverdatum voor de prijzen voor het jaar 2022 is 25 februari 2022.

Scripties die binnen een universitaire opleiding zijn beoordeeld in 2021 en t/m 31 januari 2022 worden in aanmerking genomen.

Contactinformatie

Wie meer informatie wil kan contact opnemen met het secretariaat van EFNIL (efnil@nytud.hu) of met de partnerorganisaties namens het Nederlandse taalgebied, t.w. de Nederlandse Taalunie (Annemieke Hoorntje, ahoorntje@taalunie.org) of het Instituut voor de Nederlandse Taal (Frieda Steurs, frieda.steurs@ivdnt.org).