Diversiteit. Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Boedapest. ELTE Boedapest

Na de drie plenaire lezingen treft men in de bundel de bijdragen in een thematische rangschikking (cultureel georienteerde, letterkundige en taalkundige bijdragen). De keuze van dit thema was niet willekeurig maar volgde uit de maatschappelijke context van de plaats en tijd waarop het colloquium werd gehouden. Het begrip diversiteit krijgt een specifieke betekenis indien we het concept in een van zijn mogelijke contexten bekijken. Zo\'n context vormt bijvoorbeeld de nu twintigjaarige maatschappelijke praktijk van het postcommunisme in Centraal-Europa. Een andere context betreft de eenwording van Europa en het EU-lidmaatschap van de postcommunistische landen. De identiteit van de groep Centraal-Europa wordt gedefinieerd door andere groepen en door zijn eigen componenten: de landen buiten en binnen deze regio. Het is juist in deze dynamische ruimte, beladen met externe en interne verschillen tussen West-Europa en Centraal-Europa enerzijds, en tussen de landen binnen Centraal-Europa anderzijds, dat diversiteit als thema voor het colloquium werd gekozen. Aangezien het om een nederlandistisch colloquium ging, werd West-Europa metonymisch vervangen door Nederland en Vlaanderen. Door het nederlandistische onderzoek binnen zon ruimer relationeel kader te plaatsen, menen we de beoefenaars van het vak een bijzonder uitdagende invalshoek te bieden. Om een paar voorbeelden te noemen van de rijkdom aan onderwerpen: als plenaire lezing treffen we bijvoorbeeld een artikel over de fetisj van diversiteit, de Nederlandse samenleving en de diffuse politiek, bij cultuurkunde over de diversiteit van de hedendaagse Slowaakse en Nederlandse bijbelvertalingen, Poolse publicaties over Belgisch Congo, bij letterkunde over recente toekomstromans in het Afrikaans, bij taalkunde over de ruimtelijke variatie binnen het Nederlands. De verwevenheid van verleden en heden, van subject en object, natuur en cultuur, tekst en context, taal en werkelijkheid leek ons een uitdagende en geschikte keuze. We hopen dat deze tot een wederzijdse verrijking leidt. Het colloquium werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.