Congres 50 jaar Studie Nederlands in Indonesië

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vakgroep Nederlands aan de Universitas Indonesia te Depok-Jakarta zal op 14-17 april 2020 het zevende Kongres Studi Belanda in Indonesia – Congres Studie Nederlands in Indonesië worden gehouden.

Het programma bestaat uit drie dagen met lezingen en culturele presentaties, op de vierde dag zal naar verwachting een excursie worden gehouden naar een locatie buiten Jakarta.

Het thema van het congres zal zijn: 

Traditie en transformatie in taal, literatuur en cultuur 

De vakgroep Nederlands nodigt graag alle belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan het congres en om een bijdrage binnen het congresthema te leveren. Voordrachten zullen in de regel 20 minuten kunnen duren.

Helaas beschikt de vakgroep niet over fondsen om internationale reiskosten of verblijfskosten in Jakarta voor haar rekening te nemen. Hopelijk kunnen belangstellenden in hun eigen omgeving fondsen aanspreken om hun reis naar - en verblijf in Jakarta mogelijk te maken. 

Graag zou de congresorganisatie voor 15 november 2019 aanmeldingen ontvangen en daarbij vernemen wat het onderwerp van de voordracht zal zijn (werktitel). 

Het ligt in de bedoeling dat na het congres weer een tweetalige congresbundel zal verschijnen. De daarin opgenomen artikelen kunnen maximaal 4.000 woorden beslaan (inclusief noten en bibliografie). 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 
Christina Suprihatin
Voorzitter congrescomité.
Christina.turut@ui.ac.id

Graag een cc van uw correspondentie naar:
m.h.le.clercq@hotmail.nl