Call for papers conferentie Vertalen, tolken en cultuur Bratislava 20-22 september

Tijdens de conferentie over Vertalen, tolken en cultuur 2023 met als thema Viraliteit en isolement in een tijdperk van groeiende verdeeldheid die van 20-22 september aan de Comenius Universiteit te Bratislava georganiseerd zal worden, zal op donderdag 21 september een Nederlandstalige sessie worden georganiseerd over dit onderwerp. De sessie wordt georganiseerd door de  Letterenfaculteit van de Comenius Universiteit, de Taalunie en door het Netwerk Vakvertalen en tolken NEM - NVVT.

Thema van de sessie
Uit de vertaalbevraging van de Taalunie (2022) blijkt dat er een grote vraag bestaat bij de afdelingen NEM en de studenten naar specifieke colleges vertalen en tolken, maar het ontbreekt nog aan de nodige infrastructuur, nascholingen voor docenten en voorbeelden van best practices. De sessie heeft tot doel een platform te creëren voor didactici, vertalers en tolken met als werktaal Nederlands die buiten het Nederlandse taalgebied actief zijn en interesse hebben voor het vertalen en tolken in de werktaal Nederlands om van gedachten te wisselen over de voornoemde aspecten.

Onderdeel van de sessie is ook een terminologische workshop met focus op terminologie van het arbeidsrecht voor juridische vertalers en studenten. Tegelijkertijd vormt de sessie ook de gelegenheid voor het ontstaan van het Netwerk Vakvertalen en Tolken NEM.

Call for papers:  de deadline is 31 mei 2023. Stuur uw abstract (200 - 300 woorden in het Nederlands) naar registration@tic-conference.eu. Verdere contactgegevens vindt u hieronder in de volledige aankondiging.


Doelstellingen:
Uit de vertaalbevraging van de NTU (2022) blijkt, dat er een grote navraag bestaat onder de afdelingen NEM en de studenten naar specifieke colleges vertalen en tolken, maar er ontbreekt de nodige infrastructuur, nascholingen voor docenten en voorbeelden van best practices. De ontwikkeling van deze faciliteiten moet op internationaal vlak plaatsvinden, om de expertise van concrete docenten internationaal te kunnen delen. Vak vertalen en tolken in en uit het Nederlands is een terrein, dat tot nu toe niet systematisch werd onderzocht, waardoor er data ontbreken voor het opmaken van een competentieprofiel van Neerlandici, die hun toekomst zien in deze sector van taaldiensten. Het competentieprofiel is nodig voor de ontwikkeling van leerlijnen, die gekoppeld zijn aan concrete beroepsprofielen van de vak vertalers en tolken (beëdigd vertaler, sociaal, tolk, conferentietolk, medisch, of technisch vertaler).

De sessie heeft tot doel om een platform te creëren voor didactici, vertalers en tolken met als werktaal Nederlands die buiten het Nederlands taalgebied actief zijn en interesse hebben voor het vertalen en tolken in de werktaal Nederlands om van gedachten te wisselen over de voornoemde aspecten. Onderdeel van de sessie is ook een terminologische workshop met focus op terminologie van het arbeidsrecht voor juridische vertalers en studenten.

Tegelijkertijd vormt de sessie ook gelegenheid voor het ontstaan van Het Netwerk Vakvertalen en Tolken NEM. De reden voor de oprichting van het Netwerk is de behoefte om didactici, theoretici en beoefenaars van het vertalen en tolken met het Nederlands als werktaal samen te brengen om het professioneel vertalen en tolken vanuit en naar het Nederlands buiten het Nederlands taalgebied te ondersteunen. De kerngroep van het Netwerk-project wil op lange termijn een informatieportaal, communicatie- en uitwisselingsplatform en instrumenten voor levenslang leren creëren voor professionele vertalers en tolken, docenten tolken en vertalen Nederlands en studenten, die vergelijkbaar zijn met die voor literair vertalen. De eerste taak van dit netwerk zou kunnen zijn het profiel van tolken en vertalers in de verschillende landen in kaart te brengen. Uit dit profiel zou dan een competentieprofiel kunnen worden afgeleid, dat de basis zou vormen voor de ontwikkeling van een leerlijn professioneel vertalen en een leerlijn tolken, geïnspireerd op de leerlijn literair vertalen. Deze stappen zouden ook de basis kunnen vormen voor een later op te richten expertisecentrum voor professioneel vertalen en tolken, regelmatige nascholingen voor docenten en zomercursussen voor studenten. In lijn met deze doelstellingen willen we tijdens de sessie over de onderstaande onderwerpen met de collega´s overleggen.

Onderwerpen van de sessie:

Welkom zijn alle onderwerpen verbonden met vakvertalen en tolken in of uit het Nederlands in alle domeinen (technisch, juridisch, medisch ezv.) met inbegrip van het onderzoek naar de didactiek, curriculumontwikkeling, sociologie van het vertalen en tolken, vertaal- en tolktechnologie, vertaal- en tolkmarkt en de positie van de vertaler/tolk, zijn competenties, vaardigheden ezv.

Terminologische workshop:

De workshop heeft tot doel om een aantal gekozen termen van het arbeidsrecht in het Nederlands te bestuderen en de al dan niet bestaande equivalenten in de doeltalen van de deelnemers vast te leggen (Hongaars, Italiaans, Pools, Slowaaks en Tsjechisch). Hiervoor wordt een corpus teksten bestaande uit het Arbeidswetboek en de samenhangende Europese wetteksten geanalyseerd.

De doelgroep zijn studenten, docenten en praktiserende vertalers die hun kennis over de arbeidsrechtelijke terminologie en terminologische equivalentie willen uitbreiden.

De workshop begint met een inleidende lezing en instructie in het Nederlands op basis waarvan de deelnemers ingedeeld worden in werkgroepen naar talencombinaties. De deelname is mogelijk ter plekke of online. De voorwaarde voor de fysieke deelname is de inschrijving voor de TIC conferentie volgens de instructie hieronder.

De deelnemers ontvangen een terminologiebank en voorbereidend materiaal op voorhand om zich voor de workshop te kunnen voorbereiden.

Oproep voor papers en taalbeleid:

De taal van de sessie is Nederlands, abstracts voor de Nederlandstalige sessie moeten in het Nederlands worden ingediend.

Deadline voor indiening is 31 mei 2023. Stuur uw abstract (200 - 300 woorden in het Nederlands) naar registration@tic-conference.eu. Alle abstracts worden dubbelblind beoordeeld door de leden van de wetenschappelijke raad.

Kennisgeving van aanvaarding: 30 juni 2023.

Raadpleeg voor de aanmelding zonder bijdrage de conferentie website:

Conferentie website: www.tic-conference.eu

Contact e-mail: registration@tic-conference.eu

Na de betaling van het inschrijfgeld krijgt u toegang tot alle lezingen en presentaties van de TIC conferentie, de Nederlandstalige sessie alsook verfrissing tijdens de koffiepauzes. Aanmelding voor gekozen onderdelen van het programma is niet mogelijk. Kosten van de reis en het logement zijn voor eigen rekening.

Voor sprekers geldt regulier inschrijfgeld in de hoogte van 100,-€, voor deelnemers zonder bijdrage inschrijfgeld in de hoogte van 50,-EUR, online-deelnemers en studenten betalen geen inschrijfgeld (maar hebben ook geen toegang tot verfrissing tijdens de conferentie).

Wij verzoeken de deelnemers van de terminologische workshop om het workshop-registratieformulier via deze link in te vullen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNH8xfOiO_05p8hv-bt_PVqPfonChz872QfXgn2oGu-fDC6Q/viewform?usp=sf_link

Het inschrijfgeld wordt betaald op basis van instructies ontvangen via e-mail van de organisator door overmaking op de rekening van de organisator.

Organisatiecomité:

Benjamin Bossaert
Réka Eszenyi
Paola Gentile
Pavlína Knap-Dlouhá
Marketa Štefková
Katarzyna Tryczyńska
Michaela Zárecká

Wetenchappelijk comité

Réka Eszenyi
Paula Gentile
Pavlína Knap-Dlouhá
Frieda Steurs
Marketa Štefková
Katarzyna Tryczyńska
Muriel Waterlot