Bericht van het bestuur

Geachte leden, beste collega’s,

U heeft in groten getale gehoor gegeven aan onze colloquiumoproep. Uit de meer dan 170 abstracts blijkt opnieuw dat de internationale neerlandistiek een huis met veel kamers is. Een derde van de bijdragen ligt op het gebied van letterkunde, een kwart is taalkundig. Cultuur en didactiek ontlopen elkaar nauwelijks en zijn samen goed voor nog eens een derde van de bijdragen. En dan hebben we nog een mooi aantal vertaalvoorstellen.  Onze grote dank hiervoor!

We zijn met een team collega’s de abstracts aan het lezen en we hopen u in de eerste week van maart over uw voorstel te informeren. We doen dit via ons online congressysteem. U krijgt een seintje van het bureau zodra we uitgelezen zijn.

Zomercursus
Dit is de derde keer dat de Taalunie de zomercursus voor studenten in Gent organiseert. De IVN is van plan aan de Taalunie voor te stellen om na dit jaar het aanbod en het niveau van de zomercursus te evalueren. We zouden hierbij graag uw oordeel als docent meenemen. U kunt per slot van rekening het beste inschatten in hoeverre de huidige cursus aansluit op de behoefte van uw studenten. In 2017 hebben collega’s gemeld dat ze de ‘docentenlink’ voor de zomercursus hadden gemist: http://curios.ugent.be/curios2/code/main/survey.php?taskid=731011.

Taalbeleid
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in Nederland een levendige discussie gaande is over het Engels in het hoger onderwijs. Professor Lotte Jensen gooide de knuppel in het hoenderhok met haar opiniestuk in de Volkskrant van 15 december 2017. De IVN heeft in dezelfde krant gereageerd om de internationale dimensie van de neerlandistiek te onderstrepen.

Er ligt sinds vorige week een rapport Talen voor Nederland waarin de KNAW constateert dat er behoefte is aan een nationaal taalbeleid voor Nederland. De IVN is op zoek naar openingen om bij dit debat aan te sluiten. We vinden het van het grootste belang om de internationale neerlandistiek blijvend onder de aandacht van de Haagse en Brusselse politiek te brengen. Daarbij is ons recente veldonderzoek een uitstekend hulpmiddel. Hierover berichten we later graag meer.  Wij herinneren u er bovendien aan dat als u een of meer gedrukte exemplaren van het rapport wilt ontvangen, u deze kunt aanvragen via bureau@ivn.nu. Het digitale rapport vindt u hier.

Eerste ronde tafelgesprek: Padua
In 2017 heeft de Taalunie de IVN gevraagd na te denken over de toekomst van de neerlandistiek. Uit ons recente veldonderzoek komt duidelijk naar voren dat er geen sprake is van de neerlandistiek; iedere regio, ieder land, iedere instelling heeft eigen successen en knelpunten. Toch hebben we gemeen dat ons vak bij uitstek afhankelijk is van de inzet van individuele docenten/onderzoekers en dat we tot op zeker hoogte zijn overgeleverd aan de willekeur van de instituutsbestuurders. Nederlands als ‘vaste waarde’ blijft eerder uitzondering dan regel.

Een eenduidige visie op de toekomst verwachten we dan ook niet te kunnen aanleveren maar we kunnen wel een beeld en een richting schetsen op basis waarvan de Taalunie beleid kan ontwikkelen. En dit beeld kan alleen ontstaan in samenspraak met u. Dit houdt in dat we de komende jaren een aantal ronde tafelgesprekken zullen voeren. Tijdens deze gesprekken willen we zoveel mogelijk horen, leren en begrijpen van uw kijk op de toekomst.

Het eerste gesprek zal plaatsvinden tijdens de docentenbijeenkomst van Mediterraned in Padua op 21 maart. Voor het opstellen van de vragen en casussen die tijdens deze ronde tafel worden besproken maken we gebruik van ons recente veldonderzoek. Uitgangspunt is steeds de neerlandistiek als mondiaal netwerk.

Columnisten
We zijn op zoek naar nieuwe geluiden. Graag doen we hierbij een oproep voor nieuwe columnisten voor onze website. Het gaat ons om zowel vaste columnisten als leden die een gastcolumn willen schrijven. Een column is een mooie kans om uw ervaring, visie, onderzoeks- of onderwijsproject informeel te delen met nationale en internationale collega’s.

En ook los van de bovenstaande oproep vragen wij u ons vooral te blijven voeden met uw commentaar en suggesties!

Namens het IVN-bestuur en -bureau,
Henriette Louwerse