ANBF-colloquium 2021, Université de Liège

Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

Wanneer we de recente geschiedenis van de taalwetenschap overzien, zien we dat taalgebruiksgebaseerde benaderingen (‘usage-based approaches’) de voorbije decennia een centrale plaats hebben verworven. Dit gaat gepaard met een sterke focus op de functionele aspecten van de taal (naast het taalsysteem) en een toenemende belangstelling voor de cognitieve dimensie van de communicatie en van het taalgebruik.

Het doel van het colloquium is tweeledig. Het beoogt in de eerste plaats de huidige stand van zaken toe te lichten van het taalgebruiksgebaseerd, cognitief taalonderzoek naar het Nederlands. Daarnaast biedt het een discussieforum voor cognitief taalonderzoekers, docenten Nederlands (als vreemde taal) en cognitief psychologen zodat de psycholinguïstische validiteit van recente taalkundige inzichten en modellen enerzijds en hun bruikbaarheid in en implicaties voor het onderwijs van het Nederlands (als vreemde taal) anderzijds kritisch kunnen worden geëvalueerd.

Om dit doel te bereiken, zal een beroep worden gedaan op een panel van gastsprekers die actief zijn op het gebied van cognitief taalonderzoek, psycholinguïstiek en vreemdetalendidactiek. Naast de gastlezingen zal er ook een postersessie worden georganiseerd tijdens welke (de resultaten van) lopende projecten op de drie gebieden zullen worden gepresenteerd. Dit zal het mogelijk maken de diversiteit aan behandelde thema’s uit te breiden.


Datum: 22 oktober 2021

Locatie: online (maar coördinatie vanuit de Universiteit Luik)

Contact: laurent.rasier@uliege.be

Uitgebreider informatie over het colloquium evenals het programma worden binnenkort op de website van de ANBF gepubliceerd (www.anbf.be)