Acties voor versterking internationale neerlandistiek bekend: focus op menskracht

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gisteren middels een Kamerbrief de Nederlandse Tweede Kamer geïnformeerd over de extra structurele inzet van € 1.000.000 voor de versterking van de internationale neerlandistiek. Dit is het resultaat van vele gesprekken die de IVN voerde met het ministerie van OCW, de Taalunie en andere relevante organisaties.


De IVN is verheugd dat er nu meer duidelijkheid is over de concrete besteding van het extra geld voor de internationale neerlandistiek. Vanuit ons dagelijks contact met docenten, onderzoekers en studenten wereldwijd weten we dat de behoefte aan ondersteuning onverminderd groot is.

De minister is voornemens in te zetten op meerdere acties. Hierbij ligt de nadruk op het in het amendement genoemde speerpunt, namelijk het investeren in menskracht, en het aanvullen van bestaande initiatieven en structuren. Er zijn drie actielijnen:

  1. Investeren in menskracht, onderzoek en kennisdeling. Dit gebeurt door middel van het uitzenden van ondersteuners taalverwerving, uitzenden van universitaire docenten, fellowships en gastleerstoelen in onder andere Zuid-Afrika, Suriname, Aruba, Curaçao, en Indonesië. Hiervoor reserveert de minister € 600.000. Zijn voornemen is om de uitvoering via de IVN te laten verlopen.
  2. Investeren in studenten. Met beurzen wordt buitenlandse studenten neerlandistiek de mogelijkheid geboden om een deel van hun studie aan een afdeling Nederlands van een Nederlandse universiteit te volgen. Hiervoor reserveert de minister € 300.000.
  3. Initiatieven stimuleren in het buitenland. Dit geld is bedoeld voor netwerken in het buitenland van de attachés voor onderwijs en wetenschap op de Nederlandse ambassades. Het voornemen is om hen hier aanspraak op te laten maken voor de organisatie van activiteiten en evenementen rondom neerlandistiek in het buitenland. Hiervoor wordt € 100.000 gereserveerd.

De volledige Kamerbrief is hier te lezen:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z12166&did=2023D28942

De IVN heeft in alle gesprekken de noden van de internationale neerlandistiek aangekaart die de afgelopen jaren via verschillende enquêtes, rondetafelgesprekken en in rapporten zijn verzameld en die we vanuit onze sterke banden met het veld goed kennen. Op basis daarvan hebben we een bestedingsvoorstel opgesteld dat complementair is aan bestaande initiatieven en regelingen voor de internationale neerlandistiek. Met de Taalunie is regelmatig afgestemd en dat blijven we ook bij de uitvoering doen.

De komende tijd werkt de IVN samen met OCW aan de uitwerking naar concrete subsidieregelingen voor de investering in menskracht, onderzoek en kennisdeling. Dan zal ook duidelijker worden vanaf wanneer en onder welke voorwaarden subsidie aangevraagd kan worden.

De IVN dankt alle betrokkenen die deze belangrijke acties voor de internationale neerlandistiek mogelijk maakten. Bijzondere vermelding verdienen voormalig IVN-directeur Iris Van Erve en voormalig bestuursvoorzitter Henriette Louwerse, alsook Harry van der Molen en Hatte van der Woude, de indieners van het amendement ter versterking van de internationale neerlandistiek.